Guru a jeho úloha

12. července 2010 v 11:07 |  Hlavní příspěvky

Kdo je guru?

Milost
Často je pokládána otázka, jestli člověk vůbec potřebuje gurua. Jistě že existují výjimky, ale z vlastní zkušenosti vidím, že většina lidí, které potkávám, potřebují člověka, který by je doprovázel v jejich rozvojových procesech a napomáhal jim při jejich duchovnímu vzrůstu. Obzvláště ti, kteří se snaží guruovi velmi bránit a hledají potvrzení, že to jde i bez něj, ho z mého pohledu potřebují nejvíc.

Kdo vlastně je guru? Existuje představa, že guru je někdo, kdo je vševidoucí a vševědoucí nebo vlastní léčebné síly. Není tomu nebo nemusí být tomu vždycky tak. Zde se jedná o takzvané "sidhis", nadpřirozené schopnosti ducha, které jako takové nemají s poznáním Pravdy nic společného, ale které se mohou u gurua vyskytovat, jako výsledek jeho vývojového procesu.

Když mluvím o guruovi, nemám na mysli člověka, který předvádí nějaké zázraky.Mám na mysli džňánina, toho, který poznal Pravdu, který nemá žádné já, které by chtělo někde něco předvádět. Spousta věcí se děje kolem džňánina, ale tento nepřebírá za nic zodpovědnost, ani za zázraky či léčbu nebo seberealizaci, která nastala v jeho blízkosti. Džňánin ví, že je pouze jedno jediné nejvyšší JÁ, skrze které se všechno děje.

Vše, co se děje, se děje automaticky, náhle a spontánně v přítomnosti gurua. Spontánní léčby během daršanu se nestávají úsilím nebo schopností, protože Tady není nikdo, kdo by něco dělal. Tělo džňánina je pouze kanálem, které umožňuje nejvyššímu JÁ, vyzařovat a kanalizovat universální sílu.

Omyly na cestě

Ze zkušeností posledních let vidím, že hledající potřebují gurua ne proto, aby mu potvrdil, že osvícení nastalo, ale především proto, aby mu sdělil, že osvícení ještě nenastalo a jeho já ještě nebylo konečně usmrceno. Zde dochází ke spoustě omylů, které je schopen vymýtit pouze guru, když vidí, že se hledajícího mysl plně oddává iluzi. Někteří lidé žijí v domnění, že jsou osvícení a zároveň v obavě, že osvícení ztrácí, což je naprosto nesmyslné.

Jiná mysl hledá zase potvrzení, že je možné dosáhnout Poznání krok po kroku a oddává se představě, že už vlastně Poznáni před lety dosáhla. Další mysli si zase myslí, že už budou brzy u cíle. Důležité je i tady pochopení, že pokud je tady stále ještě nějaké chtění, nemůžeš plně splynout s Bohem. Při úplném slynutí v oddanosti k Bohu, všechna přání odcházejí a stupeň toho, že si nic nepřeješ je právě předvojem Poznání.

Pokud se hledající nachází ve své vlastní přirozenosti, kde je guruem poukazováno na to, "že jsme zde doma", "že jsme zde osvíceni", neznamená to v žádném případě, že došlo ke konečnému usmrcení ega, jedná se pouze o poukázání na momentální zkušenost hledajícího, která je (dlouhodobým) předvojovým stupněm seberealizace.

Naopak většinou právě tady začíná ego ještě více narůstat, v důsledku svých nových příjemných zkušeností a pokládá tento stav za vlastní osvícení. Mysl dokáže být natolik nadaná, že se takzvané "osvícení" nachází pouze v mysli, která nebyla s konečnou platností zničena.

Podle toho, jak guru celou situaci vidí, je možné buď nechat ego i nadále narůstat, až se časem samo od sebe zase zhroutí nebo může být tento vzrůst guruem přímo podchycen. To záleží na individuálním postoji hledajícího.

Meditace na gurua

Soustředit se na jméno nebo na formu gurua je forma duchovní praxe. Jestliže se spojíš s guruem v lásce a oddání, spojuješ se s jeho vědomím. Zde nejde o spojení s určitou formou, určitým člověkem, ale o spojení se svou vlastní přirozeností, guru představuje tvé nejvyšší JÁ. Když dokáže být toto spojení natolik silné, že nevyvstává žádná jiná myšlenka a když se v guruovi, ve svém nejvyšším JÁ ztratíš, naprosto utopíš, může Tě tato forma duchovního spojení dovést až k seberealizaci.

Guru představuje Tvé nevlastnější JÁ. On není ani tělo ani mysl, a když se díváš na gurua, tak se díváš na sebe samého. Stejně tak jako když se guru dívá na tebe, vidí před sebou své nejvlastnější JÁ. Medituj v srdci, spoj se s nim vnitřně, ponoř svoji mysl do Srdce a nech se unášet krásou a blažeností svého nejvlastnějšího Já.

Každá myšlenka na gurua Tě vede k sobě samému. Pokud myslíš, medituješ nebo se díváš na gurua, pak se nacházíš ve své vlastní přirozenosti a jsi si vědom svého nejvlastnějšího JÁ. Guru není někdo, kdo je od Tebe oddělený. Proto ho integruj ve svém Srdci. Ta samá síla, která je v mém Srdci je i uvnitř Tvého Srdce a pohání jak Tvůj tak i můj dech.

Když se budeš koncentrovat na Boha ve formě gurua tak Tě to bude vtahovat k němu do Srdce a nakonec Tě to celého pohltí a nezůstane nic jiného než Bůh. Všude, kam pohlédneš bude jen Bůh a ten, který ho hledal zmizí.

Ačkoliv ani mysl ani ego neexistují, je paradoxní, že jsou naší největší zábranou při Poznání a překonání duality. Mysl, hledá odpovědi na všechny možné otázky a tyto otázky nikdy neskončí. Odpovědi produkují nové a nové otázky a nakonec nezbude nic jiného, než se těchto otázek vzdát, aby mysl mohla navždy utichnout. Mysl nikdy nebude schopna pochopit Mystérium života.

Proto se dívám člověku do očí. Při pohledu do očí dochází k očišťování mysli hledajícího, k její harmonizaci a ke transformaci stresu a ke zbavování se a k vyplavování jejich nečistot. Po té je mysl vtahována do Srdce.

Když jsi poblíž gurua, jsi nepřetržitě čištěn silou nejvlastnějšího JÁ, aniž by jsi si toho byl vždy vědom, to se děje velmi diskrétním způsobem a prostřednictvím milosti Ticha. Hledající může na toto reagovat zvýšeným psychickým stresem nebo i fyzickými problémy, ve kterých se odráží momentální transformace mentálních vzorků.

Bezmyšlenková mysl - Harmonizace mysli

Abychom mohli dojít k seberealizaci a ke konečnému osvobození, je nutné se oddat, ztišit a zharmonizovat naši mysl, která se musí vzdát především veškerých svých představ a tužeb. Proto nech svoji mysl na pokoji, vždyť stejně neexistuje, existují pouze myšlenky, které přicházejí a odcházejí. Když jim přestaneš věnovat pozornost a nebudeš si jich všímat, přestanou Tě ovládat. Zklidni se a buď v tichosti, splyň se svou pravou postatou a odevzdej své tužby, přáni a veškeré otázky Bohu.

Guru /džňánin vidí stav Tvé mysli, Tvé problémy a veškeré Tvé disharmonie. Vidí veškeré problémy, nezpracovaná témata a nucení, kterých si hledající sám není vědom a které není schopen reflektovat. Guru je tady od toho, aby Tvou mysl zharmonizoval. Mysl, která je příliš aktivní musí dosáhnout satvickou kvalitu - stát se čistou, plnou míru a klidu.

Když se vzdáš myšlenek, satsang a prezence gurua a oddanost k němu vtáhne myšlení do Srdce; proto udržuj pozornost ke guruovi nebo k nejvyššímu JÁ. Učiň Boha svým partnerem. Otázky a odpovědi na Tě drží v mysli, proto je musíš odevzdat Bohu, odevzdej svou mysl, aby milost mohla proudit. Je nutné učinit Boha svou nejvyšší prioritou a soustředit se na duchovní cestu také tím, že se vzdáme myšlenek a dalších mentálních aktivit, které nás odvádějí od našeho nejvlastnějšího JÁ.

Odpověď na většinu otázek je nevyjádřitelná slovy, je to zkušenost naší vlastní přirozenosti, našeho nejvlastnějšího JÁ. Síla našeho nejvyššího Já pohltí všechny otázky a zbude jedna jediná odpověď, nejjasnější vyzařující sama ze Sebe.

Když je mysl čištěna guruem dostává se hledajícímu různých zkušeností blaženosti bytí. Toto může způsobovat přírůstek ega. Hledající si toho, jak bylo již řečeno většinou nejsou vědomi, že jejich ego začíná narůstat. Guru, který tento stav vidí, může udělat nutné korektury.

Oddání a milost

Málokdo je schopen skutečně se oddat. Někteří lidé mají paniku z představy, že by mohli své já ztratit. Když mysl klesá do Srdce, muže vznikat panika, protože mysl se bojí toho, že by mohla být vyhlazena. Někteří hledající si myslí, že chtějí realizaci, ale jejich mysl má strach a není dostatečně čistá a připravená na tento šok, aby ho mohla vydržet.

Množství milosti která je poskytována guruem je přímo závislá na množství, které jsi schopen absorbovat. Guru může poskytovat jen tolik milosti, kolik jsi schopen přijmout. Toto množství je omezeno vlastní kapacitou, vlastní schopností hledajícího se vůči guruovi otevřít.

Většina hledajících potřebuje velmi dlouhou dobu na to, aby byla jejich mysl očištěna a aby se naučili oddat se svému nejvyššímu Já. Hledající zdaleka nejsou připraveni na seberealizaci a především ne na ten šok, který následuje když milost přijde. Jsou schopni přijímat milost pouze po částech, velké množství této energie by bylo psychicky i tělesně nebezpečné.

Aby došlo k ulehčení těchto procesů, poukazuji zásadně na veškeré disharmonie ducha, které na cestě vidím a vedu tak hledající vědomě jejich transformačním procesem ke klidné satvické mysli. Tato cesta je pro hledající příjemnější. V jiných případech dochází k nárustu ega do takové míry, že se toto musí zákonitě po určité době dostat do velkých těžkostí a stresu. Teprve poté mohou být provedeny další korektury.

Pokud se budeš soustředit na formu gurua, je možné, že se Ti guru zjeví a že ho uvidíš před sebou. Nejsilnější je spojení prostřednictvím Srdce. Vyber si proto určitou duchovní cestu a zůstaň jí věrný. Vyber si gurua, který k Tobě pasuje.

Mysli na mistra jako na neoddělitelného od Tebe samého. Je jen jedna síla, která proudí ve všech. Musíš ho cítit uvnitř sama sebe abys poznal, že není žádná oddělenost. Když budeš meditovat ve spojení s guruem v Srdci, tak objevíš, že on je Tvé nejvlastnější Já. Ponoř mysl do Srdce. Pokud na něj myslíš, je mysl stále ještě aktivní, a proto nebude schopna rozpustit se v kráse Srdce. Pokud se zbavíš všech myšlenek, mysl se automaticky ponoří do Srdce. Meditace v Srdci nastává až tehdy, když je mysl plně ponořena do Srdce a je absorbována nejvyšším Já.

Seberealizace budeš schopen pouze tehdy, pokud se vzdáš všech svých přání a tužeb. Pokud se o ni budeš snažit jako o nějaký cíl, tak ji nikdy nedosáhneš. Čím více se o ni budeš snažit, tím více Ti bude unikat.

V nejvyšším Já neexistují žádné rozdíly ani vztahy. Abys dosáhl tohoto stavu je nutné zbavit se veškerých vášní a odloučit se od všeho, co Tě ve světě drží. Žádné fyzické ani mentální úsilí Tě k Bohu nedovede, musíš Mu padnout k nohám, nechat se Jím absorbovat a odevzdat Mu svou vůli.

- Marta -

 


Aktuální články

Reklama